Skip to content
Početna stranica » Blog » POZIV U NAJAVI – Osiguranje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

POZIV U NAJAVI – Osiguranje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Nakon iznimno velikog odaziva jedinica lokalne samouprave na prva dva Poziva “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova”, koja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) provela tijekom 2022. i 2023. godine i financirala iz mehanizma za oporavak i otpornosti, MZO u 2024. godini nastavlja s investicijama u osiguranje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu MZO u razdoblju između 4. i 19.12.2023. provodi javno savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva projektnih prijedloga “Osiguranje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Potićemo sve zainteresirane županije, gradove i općine da aktivno sudjeluju u ovom savjetovanju i pravovremeno dostave svoja pitanja, opaske i prijedloge za unapređenjem predloženog teksta. Nacrt je dostupan ovdje.

Opće informacije

Predmet Poziva i u ovom krugu je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.662.400,00 EUR i financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) iz perspektive 2021.-2027. i Državnog proračuna RH (15%).

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva:

  • najniži iznos: 100.000 EUR
  • najviši iznos: 2.000.000 EUR

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 200.000 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja:

1. Za izgradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 200.000 EUR;
2. Za izgradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom); 190.000,00 EUR;
3. Za izgradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 170.000,00 EUR;
4. Za dogradnju ili nadogradnju i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 170.000,00 EUR;
5. Za rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene: 120.000,00 EUR;
6. Za adaptaciju i opremanje postojećih prostora: 100.000,00 EUR

Projektom se ostvaruje najmanje jedan dodatni dnevni boravak.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva Unije) osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava;
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

  • jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave

Prihvatljivost aktivnosti

1. Osnovne kategorije ulaganja:

a) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

b) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

c) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

d) Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

e) Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja

f) Adaptacija i opremanje postojećih prostora – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece

1.1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt, elaborati, proračuni, projektantski nadzor) za ishođenje potrebnih dozvola ili izvedbu radova, troškovnici radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.).

1.2. Stručni, projektantski nadzor radova i sl.

1.3. Izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina

1.4. Radovi na dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta predškolske ustanove (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika u svrhu povećanja kapaciteta učionice itd.) te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka.

1.5. Nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s gore navedenim kategorijama ulaganja

2. Promidžba i vidljivost

3. Upravljanje projektom i administracija – aktivnost se odnose na upravljanje projektom i izvještavanje (npr. pripremu projektnog prijedloga, priprema i objava najave nadmetanja, provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi operacije kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, pripremu i provođenje postupaka nabave.

Prihvatljive kategorije troškova

1. Troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije:

a) troškovi stručnjaka (arhitekta, projektanta, inženjera, konzultanta itd.) za pripremu idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta, izrada elaborata, proračuna, projektantski nadzor

b) ishođenje potrebnih dozvola ili izvedbu radova, izrade troškovnika radova i opreme,

c) izrade studije izvodljivosti, izrade ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl.,

d) troškovi dokumentacije potrebne za građevinske radove, projektne prijave, pripreme izgradnje elektroenergetskih objekata i sl.;

2. Troškovi upravljanja projektom, pripreme i objave dokumentacije za nadmetanja, provedbu javne nabave

a) vanjska usluga za pripremi i provedbu postupka javne nabave

b) upravljanje projektom i administracija

3. Troškovi izgradnje/dogradnje/nadogradnje/rekonstrukcije/adaptacije javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja

a) troškovi građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja)

b) troškovi zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja,

c) prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi,

d) prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika u svrhu povećanja kapaciteta učionice itd.

e) troškovi pripremnih radova na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka

4. Trošak opremanja prostora javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja

a) troškovi nabave opreme i namještaja

5. Troškovi stručnog nadzora građenja, projektantskog nadzora, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

6. Troškovi promidžbe i vidljivosti

a) privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice itd.

Rokovi

Objava predmetnog Poziva je u najavi.

Predviđeni krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 18.03.2024.

***


Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv, javite nam se ovdje s povjerenjem kako bismo za Vas provjerili prihvatljivost i na vrijeme započeli s pripremom projektnog prijedloga.