Skip to content
Početna stranica » Blog » OTVOREN POZIV – Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

OTVOREN POZIV – Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je 28.12.2023. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ (SPIN). Natječaj je objavljen kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Opće informacije

Svrha Poziva je usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Cilj investicije je poticati strukturne promjene u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticati rješavanje ključnih društvenih izazova tih regija.

Pozivom će se konkretno sufinancirati projekti SPIN koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima i koji će rezultirati konačnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom. Takav konačni proizvod, odnosno usluga, po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva.

Prihvatljivi prijavitelji, partneri i suradnici

Prihvatljiv prijavitelj je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće, koji ima poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Partnerstvo: SPIN konzorcij mora uključivati minimalno 3 poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju poslovnu jedinicu (ili podružnicu) na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. U okviru Poziva poduzetnici, članovi SPIN konzorcija smatrat će se partnerima.

SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (u daljnjem tekstu: OIŠZ) koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju integriranog proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti. Pozivom se daje prednost uključivanja OIŠZ-a koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan predmetni SPIN konzorcij.

Suradnici: SPIN konzorciju se u provedbi projekta mogu pridružiti javna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske koja definiraju društveni izazov te daju suglasnost da će se na njihovom području testirati inovativno rješenje u realnom okruženju, u svrhu rješavanja specifičnog društvenog izazova tog područja.

Suradnici ne mogu potraživati bespovratna sredstva po ovom Pozivu.

Prijavitelj i partneri koji su poduzetnici moraju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga biti mapirani kao dionici jednog ili više RLV-ova i prioritetnih niša temeljem javnih poziva MRRFEU za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Proračun i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 EUR.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva ovog Poziva raspodijeljena su u tri omotnice sukladno podjeli Republike Hrvatske na NUTS 2 regije i ne mogu se realocirati u drugu regiju:

 • Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 EUR
 • Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 EUR
 • Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 3.000.000,00 EUR, a najniži 500.000,00 EUR pojedinom projektnom prijedlogu.

Prihvatljive aktivnosti

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja obavezno trebaju uključivati industrijsko istraživanje (TRL od 2 – 4), eksperimentalni razvoj (TRL od 5 – 8) i izradu studije izvedivosti

2. Upravljanje projektom

3. Vidljivost projekta

4. Promicanje horizontalnih načela

5. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata
 • Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
 • Troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda
 • Troškovi upravljanja projektom i troškovi provođenja postupaka nabave
 • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta
 • Troškovi za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela
 • Neizravni troškovi
 • Troškovi izrade studije izvedivosti
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu (postrojenja, oprema, strojevi i sl.; isključivo prihvatljivo za Prijavitelja – nositelja SPIN konzorcija)

Rokovi

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. u 11 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05.06.2024. u 11 sati

***


Ako želite da vam pomognemo pri razvoju projektne ideje i/ili pripremi projektne prijave, obratite nam se s povjerenjem ovdje.